zakupy w usa

Przelicznik walut

z dnia 01 stycznia 1970
 
Wartość: Waluta:
3.207 PLN Polska
0.732 EUR Unia Europ.
1 USD USA
18.015 CZK Czechy
5.474 HRK Chorwacja
31.462 RUB Rosja
0.639 GBP Wlk. Brytania
Pokaż pozostałe

Regulamin

 

                          Regulamin Serwisu KurierUS 

 

 

 

 

 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez firmę KurierUS.
 2. Zleceniobiorca - KurierUS.
 3. Zleceniodawca - użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna.
 4. Usługa - dostępna w serwisie internetowym usługa świadczona przez KurierUS oraz firmy kurierskie.
 5. Zlecenie - przyjęty do realizacji formularz zakończony wygenerowaniem płatności i sporządzeniem listu przewozowego.
 6. Kurier - zewnętrzna firma świadcząca usługi kurierskie na zlecenie użytkownika serwisu za pośrednictwem serwisu KurierUS.
 7. Dostawa - usługa świadczona przez współpracujące z KurierUS zewnętrzne firmy kurierskie, oznaczone symbolami.
 8. List przewozowy - dokument stanowiący dowód przekazania przesyłki kurierowi.
 9. Cennik - aktualna oferta cenowa serwisu dostępna na stronie "Cennik".
 10. Koszty przesyłek - wykaz kosztów dostaw z punktu nadania do punktu odbioru, naliczane według stawek podanych na stronie "Koszty przesyłek przesyłek".
 11. Konto prepaid - przypisane Zleceniodawcy konto finansowe, polegające na gromadzeniu środków wykorzystywanych do opłacenia zlecenia, usług, magazynowania oraz innych płatności wynikających z korzystania z serwisu KurierUS.
 12. Magazynowanie - po bezpłatnym okresie składowania, usługa płatna polegająca na przechowywaniu powierzonych towarów będących własnością użytkowników serwisu.
 13. WebMag - internetowy system zarządzania zasobami magazynu oraz serwisem KurierUS.
 14. Oversize - przesyłka ponadwymiarowa lub o wymiarach niestandardowych, kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, nieregularnych lub z wystającymi elementami itp.
 15. Korzystanie z systemu magazynowego WebMag w serwisie KurierUS.com jest bezpłatne, opłatom podlegają usługi których lista znajduje się na stronie "Cennik” oraz "Koszty przesyłek”.
 16. Tracking number - numer listu przewozowego automatycznie przypisany do przesyłki w chwili jej nadania.
 17. Każdy użytkownik zarejestrowany w serwisie KurierUS otrzymuje bezpłatnie skrzynkę BOX z numerem oraz fizycznym adresem na terenie Stanów Zjednoczonych.
 18. Przyznany adres nie jest własnością użytkownika i może być on używany jedynie do celów wysyłkowych w okresie współpracy użytkownika z serwisem KurierUS. W przypadku zakończenia współpracy, używanie przez użytkownika otrzymanego adresu jest zabronione.
 19. Przesyłki niepoprawnie zaadresowane lub nie posiadające kompletnych danych adresowych uzytkownika przekazywane są do magazynu przesyłek niezidentyfikowanyh.
 20. Identyfikacja niepoprawnie zaadresowanej przesylki wykonywana jest na wniosek uzytkownika, po okazaniu niezbędnych dokumentów pozwalających zidentyfikowac odbiorce.
 21. Identyfikacja niepoprawnie zaadresowanej przesyłki jest usługą płatną.
 22. Użytkownik zobowiązuje się do posługiwania pełnym adresem w takiej formie jaka została przypisana przy rejstracji.
 23. Za niepoprawnie zaadresowaną przesyłkę odpowiada użytkownik.
 24. Udostępnianie otrzymanego adresu wysyłkowego (Shipping Address) innym urzytkownikom jest niedozwolone.
 25. Użytkownik zobowiązuje się zachować utworzone hasło tylko do swojego użytku i nie udostępniać go osobom trzecim. Wszelkie usługi zlecone z konta użytkownika będą traktowane jako zamówione przez Klienta.
 26. Użytkownik rejestrujący się w serwisie KurierUS wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji z systemu WebMag.
 27. Maksymalna waga pojedynczej przesyłki nie może przekraczać 100 funtów (około 45.5 kg), w przypadku przesyłek o większej wadze, użytkownik zobowiązany jest do poinformowania magazynu o planowanym czasie dostarczenia przesyłki, szacowanej wadze oraz przekazania numeru listu przewozowego.
 28. Przesyłki adresowane do osoby nie zarejestrowanej w KurierUS nie będą odbierane przez obsługę magazynu.
 29. Wykorzystywanie otrzymanego adresu w innych celach niż ma on przeznaczenie jest surowo zabronione, w przypadku wykrycia nadużywania adresu niezgodnie z przeznaczeniem KurierUS ma prawo zablokować konto użytkownika i wystąpić z roszczeniem na drodze cywilnoprawnej.
 30. Przyznawane użytkownikom adresy wysyłkowe „Shipping Address” są formą adresów „residential” których koszty utrzymania pokrywane są przez serwis KurierUS. Adresy w formie „commercial” przyznawane są na wniosek użytkownika i za opłatą miesięczną w zależności od lokalizacji adresu (miasta oraz stanu).
 31. Towary lub przesyłki wysyłane pod adresy wysyłkowe (Shipping Address) trafiają do magazynów zbiorczych w których znajdują się wydzielone boxy użytkowników, dostęp do boxów oraz magazynów głównych mają jedynie pracownicy magazynowi, użytkownik serwisu KurierUS nie ma prawa wstępu do swojego boxu na terenie magazynu.
 32. KurierUS zastrzega sobie prawo do zmiany adresów wysyłkowych.
 33. Realizacja usług następuje na podstawie wypełnionego drogą internetową zlecenia w systemie WebMag na stronie KurierUS.
 34. Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji po jego opłaceniu.
 35. Zleceniodawca wyraża zgodę na nadawanie i wysyłanie towarów będących jego własnością bez jego podpisu przez KurierUS na adres podany w zleceniu.
 36. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem przewoznika wybranego przez użytkownika.
 37. Usługa zostanie wykonana zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług wybranej firmy spedycyjnej.
 38. Symbole form dostaw przesyłek nie stanowią właściwej nazwy firmy kurierskiej i są automatycznie zmieniane przez system by nie mogły być identyfikatorem przewoźnika.
 39. Akceptacje, usługi oraz opłacone zlecenia realizowane są w dni robocze do 72 godzin.
 40. Przesyłki lub towary rejestrowane są w magazynie w dni robocze do 72 godzin.
 41. W sytuacjach niezależnych od Zleceniobiorcy np. odmowa przyjęcia zlecenia na wskazany dzień, warunki pogodowe, problemy techniczne kuriera, bądź firmy kurierskiej, zlecenie zrealizowane zostanie kolejnego dnia roboczego.
 42. Za anulowanie zaakceptowanego zlecenia wysyłki przed wygenerowaniem listu przewozowego pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem usług płatnych.
 43. KurierUS nie ponosi odpowiedzialności za błędy transakcji systemów płatności lub spowodowane przez płacącego.
 44. Zapłata za kompletne zamówienia oraz usługi nie może być zwrócona.
 45. Reklamacje za opłacone zlecenia powinny być zgłaszane bezpośrednio do firmy KurierUS. Otwarcie reklamacji w banku lub u pośrednika w płatnościach może spowodować naliczenie kosztów obsługi reklamacji $20-$40.
 46. Przesyłki które zostały nadane a nie opuściły magazynu firmy kurierskiej, mogą być zawrócone na życzenie użytkownika za opłatą w wysokości kosztów nadania zwracanej przesyłki.
 47. Przesyłki które opuściły terytorium Stanów Zjednoczonych nie mogą być zawrócone.
 48. Zamówiona przez użytkownika usługa do pozycji magazynowej nie może być anulowana.
 49. Waga i koszt wysyłki paczki " oversize " liczony jest według przelicznika znajdującego się na stronie "Koszty przesyłek".
 50. Waga przesyłek powyżej 1 funta zaokrąglana jest do 0.5 funta w górę.
 51. Wszystkie przesyłki o wadze poniżej 1 funta liczone są jako 1 funtowe.
 52. Wagę podlegającą rozliczeniu przy konsolidacjach, stanowi suma wszystkich paczek lub towarów znajdujących się w opakowaniu zbiorczym wraz z opakowaniami i może różnic się od wagi podanej w dokumencie nadania. Różnica ta jest wynikiem zaokrągleń wagi dla każdej przesyłki wchodzącej w skład opakowania zbiorczego, im więcej przesyłek zawiera opakowanie zbiorcze tym większa będzie różnica pomiędzy waga zlecenia a dokumentem nadania.
 53. Firma KurierUS nie dokonuje korekt nadwyżek wagi powstałych w wyniku konsolidacji przesyłek.
 54. Zlecenia przyjmowane przez magazyn w soboty, niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy realizowane są w najbliższych dniach roboczych.
 55. Zleceniodawca zobowiązuje się do opłacania wygenerowanych płatności w terminie do 3 dni od otrzymania powiadomienia o płatności, nieopłacone w terminie zlecenie lub zamówienie, zostanie automatycznie anulowane po 3 dniach i spowoduje naliczenie opłaty z tytułu weryfikacji zlecenia o wartości podanej w cenniku.
 56. Użytkownik zobowiązuje się do uregulowania opłat za magazynowanie towarów zgodnie z obowiązującymi stawkami, w przypadku nieuregulowania płatności za magazynowany towar w terminie 30 dni od wygenerowania płatności, konto użytkownika zostanie zablokowane bez wcześniejszego powiadomienia o blokadzie.
 57. Towary / przesyłki z niezapłaconymi kosztami magazynowania powyżej 60 dni przekazywane są do likwidacji za opłatą zgodnie z cennikiem usług za likwidację towaru lub przesyłki.
 58. Użytkownik którego konto zostało zablokowane, ma czas 7 dni aby uregulować nalezności wobec serwisu KurierUS, po upływie tego czasu, wszystkie towary lub przesyłki zostaną przekazane do utylizacji za opłatą zgodnie z cennikiem usług za likwidację towaru lub przesyłki.
 59. Termin płatności zaakceptowanego zlecenia wysyłki wynosi 3 dni, po upływie terminu zapłaty zlecenie zostanie anulowane a towary zostaną zwrócone do skrzynki użytkownika.
 60. Koszt anulowania zaakceptowanego zlecenia określony jest w cenniku w usługach płatnych.
 61. Do anulowanych zleceń doliczane są koszty użytych w konsolidacji opakowań zgodnie z ceną kartonu zawartą w cenniku.
 62. Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie z salda prepaid opłatami za zlecone usługi, zlecenia lub magazynowanie towarów i przesyłek.
 63. KurierUS ma obowiązek zwrócić środki pieniężne z konta prepaid na życzenie użytkownika, pomniejszone o kwotę zobowiązania wobec KurierUS.
 64. KurierUS przyjmuje płatności za pośrednictwem systemu płatności Paypal oraz kartami płatniczymi poprzez formularz z którego dane przekazywane są automatycznie od firmy Square przez Terminalgr obciążającej kartę użytkownika.
 65. Do kwot za usługi, zlecenia lub wysyłki, doliczane są opłaty za obsługę płatności kartami oraz paypal w wysokości 5% od sumy płatności plus $0.30 opłata stała za każdą transakcję finansową. Opłata stała w wysokości $0.30 nie jest doliczana do to transakcji opłacanych z konta pre-paid.
 66. KurierUS ma prawo obciążyć zleceniodawcę - użytkownika naliczonymi kosztami w przypadku, gdy firma kurierska stwierdzi nieprawidłowość nadania przesyłki ze stanem faktycznym (nieprawidłowe gabaryty, waga przesyłki), opłaty wyrównawcze zostaną doliczone do salda magazynowego użytkownika.
 67. Przesyłki przychodzące do magazynu, których waga została zaniżona przez nadawcę, mogą wymagać dopłaty którą dolicza poczta lub firma dostarczająca przesyłkę, taka opłata może być dokonana przez pracownika magazynu w zaokrągleniu do $1.00 i nie mniej jak 5% od kwoty dopłaty. Wymagana dopłata do niedoważonej przesyłki zostanie doliczona do salda magazynowego o czym użytkownik zostanie poinformowany w formie notatki w uwagach danej pozycji magazynowej.
 68. Reklamacje związane z dostawą paczek lub zakłóceniami w dostawie, należy kierować bezpośrednio do firmy za której pośrednictwem dostarczana jest twoja przesyłka.
 69. Po nadaniu przesyłki przez KurierUS paczka dostarczana jest na warunkach firmy kurierskiej
 70. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż serwis KurierUS nie ma wpływu na jakość świadczenia usług przez firmy kurierskie (utrata, uszkodzenie, opóźnienie, bądź zwrot przesyłki) i nie będzie z tego tytułu wnosić roszczeń wobec serwisu.
 71. KurierUS nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zakłócenia w dostawach paczek spowodowanych z przyczyn nie zależnych takich jak: zła organizacja pracy firm kurierskich, warunki pogodowe, kontrola celna, nieobecność odbiorcy w dniu dostawy, brak kontaktu tel. z odbiorcą przesyłki lub nieaktualny nr telefonu, itp.
 72. Etykiety wysyłkowe wypełnia użytkownik poprzez formularz zawarty w zleceniu, za wszelkie błędy w adresie lub nieaktualny adres ponosi odpowiedzialność użytkownik.
 73. Serwis KurierUS nie weryfikuje adresów odbiorców.
 74. Za uszkodzenia wewnętrzne zawartości przesyłek KurierUS nie odpowiada.
 75. Reklamacje uszkodzonych zewnętrznie przesyłek należy kierować bezpośrednio do firmy kurierskiej zajmującej się dostawą.
 76. Decyzje o formach odszkodowań podejmuje firma kurierska zajmująca się dostawą paczek na podstawie przedstawionych dokumentów i wysokości roszczeń nie przekraczających sumy ubezpieczenia przesyłki.
 77. Użytkownik – zleceniodawca oświadcza że jego przesyłka nie zawiera pieniędzy, narkotyków,leków psychotropowych, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego uprawnione instytucje, materiałów wybuchowych, broni, przedmiotów podobnych kształtem do broni palnej, amunicji, artykułów zabronionych na podstawie odrębnych przepisów, płynów, olejów, soków, artykułów żrących, cuchnących, toksycznych, łatwopalnych, zwierząt, owadów, żywych roślin, szczątek zwłok ludzkich i zwierzęcych, substancji radioaktywnych, antyków, kamieni i metali szlachetnych w jakiejkolwiek postaci bądź formie, walut, papierówwartościowych, certyfikatów i jakiekolwiek innych walorów zbywalnych itp, oraz inne rzeczy zamieszczone w regulaminie wybranej firmy kurierskiej.
 78. KurierUS nie odpowiada za zawarte w paczkach szkło, ceramikę, artykuły łatwo tłukące się, plastikowe, łamliwe oraz nieodpowiednio zabezpieczone i zapakowane.
 79. Wszystkie paczki, przechodzą przez urządzenia skanujące zawartość.
 80. KurierUS zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli zawartości paczek wchodzących do magazynów.
 81. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez użytkownika powyższych postanowień, KurierUS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki do magazynu lub zabezpieczenia przyjętej przesyłki i przekazania jej do ewentualnej utylizacji na koszt użytkownika.
 82. W przypadku wykrycia towarów i materiałów których posiadanie jest surowo zabronione przez amerykańskie prawo (narkotyków itp.) lub towarów niebezpiecznych, zagrażających życiu bądź otoczeniu (materiały wybuchowe, broń palna, materiały radioaktywne itp.), KurierUS zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Departament Policji oraz Straż Pożarną.
 83. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki przychodzące, których zawartość została uszkodzona w skutek niewłaściwego zapakowania przez nadawcę.
 84. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłek uszkodzonych lub otwartych.
 85. Firma KurierUS nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną przez użytkownika wartość celną przesyłek oraz deklarację zawartości.
 86. Użytkownik oświadcza że będzie podawał prawdziwe informacje o zawartości przesyłek.
 87. Obowiązek opłat wynikających z odpraw celnych dla przesyłek poddanych kontroli granicznej nakładany jest na adresata.
 88. Użytkownik rejestrujący się w serwisie, upoważnia firmę KurierUS do odbioru przesyłek adresowanych do jego skrzynki BOX oraz ich nadawania w jego imieniu na adres wskazany w zleceniu.
 89. Utworzonego konta w KurierUS nie mozna usunąć, utworzone konto może być jedynie dezaktywowane na życzenie użytkownika.
 90. KurierUS nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie wprowadzone dane przez użytkownika podczas rejestracji na stronie.
 91. Użytkownik rejestrujący się na stronie KurierUS, zgadza się i upoważnia serwis do przetwarzania danych osobowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w USA w stanie Illinois.
 92. Na korespondencję e-mail odpowiadamy w dni robocze w do 72 godzin od otrzymania ostatniego zapytania urzytkownika.
 93. Nie odpowiadamy na zapytania, których odpowiedzi zawarte są w niniejszym regulaminie lub opisie usług.
 94. Rejestracja i korzystanie z serwisu KurierUS.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 95. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji zleceń, usług lub zamówień jest Sąd lokalny dla siedziby KurierUS.
 96. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego w stanie Illinois, USA.
 97. KurierUS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 

Przelicznik masy

Masa: Jednostka:
3.207 kg - kilogram
1 g - gram
1 lb - funt
16 oz - uncja
Pokaż pozostałe

Informacje On-line

Przesyłki Międzynarodowe

Spójrz, jak wiele daje Ci serwis KurierUS

 

1. Magazyn towarów i przesyłek WebMag On-line.
2. Magazynowanie towarów i zakupów.
3. Adres skrzynki pocztowej w USA.
4. Rejestracja przesyłek w magazynie.
5. Bezpłatne powiadomienia o przybyciu zakupów do skrzynki.
6. Bezpłatna konsolidacja przesyłek (pakowanie, adresowanie).
7. Bezpłatne nadanie paczek (wypełnienie formularzy                                  wysyłkowych i celnych).
8. Bezpieczną kartę płatniczą Visa, MasterCard, American Express.

    oraz wiele innych usług

    NIE POBIERAMY ŻADNYCH PROWIZJI OD ZAKUPÓW !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpłatny magazyn online

 

 

 

OBLICZ KOSZT PRZESYŁKI Z USA

 


 

Waga:
Jednostka: Funt Kilogram
Kraj:

 

 

 

 

Obliczanie kosztów przesyłki z USA

        

HomeSSL
Copyright © KurierUS